ภาพกระทำไม่ปลอดภัย สภาพการณ์ไม่ปลอดภัย Near Miss ,Accident

สวัสดีครับ 

          การอธิบายบางครั้งจำเป็นต้องมีภาพประกอบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ได้ง่าย  ผมขอนำภาพที่จะสื่อความหมาย ของเหล่านี้ เพื่อให้พนักงานของเรามีความเข้าใจได้งายขึ้น

          " ความรู้มีไว้เผยแพร่ ให้กับผู้อื่น  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์กับทุกคน 
     ความรู้นั้นสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น”

    รับอบรม เผยแพร่ความรู้.,ด้านกิจกรรมความปลอดภัย หลักสูตร...การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย , JSA ,KYT ,BBS,ประเมินความเสี่่ยง,  5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิต
 เปลี่ยนชีวิต เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อตัวเรา และคนที่เรารัก...ให้ปลอดภัย...จากประสบการณ์ตรงด้านโรงงานร่วม 30 ปี

   เข้าดูที่เวปไซด์ www.welovesafety.com / www.factorysafety2u.com
            " อุบัติเหตุ  เป็น  ศูนย์ ด้วยมือของทุกคน "  08-55-101-555

Visitors: 572,243