5ส สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน

 

หลักสูตร 5 ส สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน


ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้
คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้
อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่างๆให้
เหมาะสมโดยการบูรณาการปัจจัยต่างๆซึ่งมีหลากหลายแนวทางเข้าด้วยกัน
การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม 5 ส.
ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐานและสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้
พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึก
และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย
ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น
และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัท
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิต


ระยะเวลาหลักสูตร 1 วัน


หัวข้อการสัมมนา
 5ส ปลุกพลังความเชื่อมั่น ความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน
 แนวคิดเรื่อง 5 ส
 วัถตุประสงค์และประโยชน์ 5 ส
 5 ส กับการพัฒนาตัวเอง
 ความหมาย และขั้นตอนการทำกิจกรรม 5 ส
 การใช้หลัก PDCA มาใช้ในการทำ 5 ส
 การกำหนดมาตรฐานและแบบประเมิน 5 ส
 หลักในการกำหนดมาตรฐาน 5 ส
 ตัวอย่างและแบบประเมิน 5 ส
 การกำหนดแผนและแบ่งพื้นที่ ( พร้อมตัวอย่าง)
 การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
 กิจกรรมเพื่อรณรงค์
 การทำ 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ
 5 ส ลดต้นทุนได้อย่างไร ( QCDSMEE) พร้อมตัวอย่างการทำ KAIZEN
 การวัดอย่างเป็นรูปธรรม
 กลยุทธ์พัฒนา 5 ส
 กลยุทธ์การดำเนิน 5 ส ภาพรวม
 Action Plan แผนการปฏิบัติงาน 5 ส
 ขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่มงาน 5 ส (หน่วยงานต่างๆ)
 กลยุทธ์การชักจูง เพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
 การตรวจประเมิน กิจกรรม 5 ส
 ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 5 ส
 5 ส หัวใจของการพัฒนา สภาพทำงาน
 Work Shop
 ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหา 1
      ปัญหา A : มีวัสดุ สิ่งของไม่ใช้ในการทำงานมากมากยอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงาน
      ปัญหา B : ไม่ได้มีการสะสาง ชั้นเก็บของให้ สะดวก
      ปัญหา C : บางครั้ง มีงานดี งานเสีย ปนกันในกระบวนการทำงาน
      ปัญหา D : ถึงแม้จะทำความสะอาด แต่สถานที่ทำงานไม่ค่อยสะอาดเท่าไร
      ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหา 2
      ปัญหา A : บนโต๊ะทำงานของพนักงานมีของเสียล็อตที่แล้ว ตกค้างอยู่
      ปัญหา B : พนักงานสูบบุหรี่ในแวร์เฮ้าส์ ในห้องน้ำ
      ปัญหา C : การควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้ไม่มีประสิทธิภาพ
      ปัญหา D : พนักงานเก็บสิ่งของที่ไม่ใช้ไว้บนโต๊ะทำงาน ทำให้มีที่ว่างเหลือน้อย
      ปัญหา E : กะบะวางบนพื้นโดยตรง/ พนักงานเดินบนพาเลท
 Work Shop
      5 S Patrol สถานที่ผลิต พร้อมแนวทางปรับปรุง
 Post – Test และ ปิดการสัมมนา

เหมาะกับ : สถานประกอบการที่ดำเนินกิจกรรม 5 ส แล้ว มีคณะกรรมกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินการแล้ว แต่พบปัญหาบ้างจะทำอย่างไรให้ทุกคนเห็นความสำคัญและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางที่จะทำเป็น KAIZEN อย่างยั่งยืน
 วิทยากร :  คุณ วินัย ดวงใจ  

                  ประธาน 5 ส 3 ปีในโรงงานอุตสาหกรรม
                  วิทยากรความปลอดภัย กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมทุรปราการ

หมายเหตุ
ในการบรรยาย จะประกอบด้วย รูปภาพ คลิปวีดีโอ และแบบฟอร์ม มากมาย เสมือนได้ไปดูงานจากบริษัทอื่นที่ประสบ
ความสำเร็จในกิจกรรม5ส. พร้อมกับมอบ ไฟล์อบรมและดีวีดีไว้ให้อบรมพนักงานต่อไป ..
สุดค้มค่า เพราะสื่อวีดีโอ ผมซื้อมาเพื่อศึกษาและอบรมแก่พนักงาน มีมูลค่า กว่า ห้าพันกว่าบาท
ผมพร้อมที่จะนำความรู้ และประสบการณ์ จากการเป็น ประธาน 5 ส 3 ปี
มาเผยแพร่ในครั้งนี้ เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและบริษัทของท่าน


สิ่งที่จะได้
1. คลิปวีดีโอ 5 ส ของสภาบันส่งเสริมการผลิตแห่งชาติ
2. คลิปวีดีโอโปรแกรม 5 ส สำเร็จรูป พร้อมเอกสารแบบฟอร์มการทำ 5 ส 25 แบบฟอร์ม
3. คลิปวีดีโอ บริษัทที่ทำ 5 ส
4. ไฟล์อบรมการบรรยาย เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับพนักงานต่อไป
5. เอกสารบรรยาย แบบสมุดพก ขนาด พ็อกเก็ตบูก ง่ายต่อการอ่าน สะดวกในการพกพา

Visitors: 569,024