อุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก


ค้นหาสื่อเผยแพร่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับ "การป้องกันเด็กจมน้ำ"
http://www.thaincd.com/drowning/paper-manual/leaflet.php

Link ข้อมูลป้องกันเด็กจมน้ำ
http://www.thaincd.com/drowning/information.php

ข้อมูลจาก  สำนักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค

Visitors: 580,727