มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สี และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย มอก.635 เล่ม 1

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สี และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย มอก.635 เล่ม 1 

ตาม มอก. 635 เล่ม 1 ได้กำหนดสีเพื่อความปลอดภัย, รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย, เครื่องหมายเสริม และขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษรของป้ายสัญลักษณ์ เพื่อความปลอดภัยที่ใช้สื่อความหมายต่าง ๆ แทนการใช้ข้อความ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด
2. รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
3. เครื่องหมายเสริม
4. ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
5. ตัวอย่างเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและความหมาย
6. ข้อแนะนำในการเลือกและการใช้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
1. สีเพื่อความปลอดภัย คือ สีที่กำหนดในการบอกความหมายเพื่อความปลอดภัย ตาม มอก. 635 เล่ม 1 กำหนดให้ใช้สีเพื่อความปลอดภัย
ตามตารางที่ 1 ตารางที่ 1 สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด

คลิ๊กเขาไปโหลดได้ที่ 

 

 

Visitors: 572,237