คู่มือความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง


ก่อนเริ่มงาน จะต้อง :

 

• ตรวจดูให้แน่ใจว่า สภาพแวดล้อมการทำงานภายใต้การควบคุมดูแลเมื่อต้องทำงานบนที่สูงมีความปลอดภัย ได้แก่

- การทำให้แน่ใจว่าทางเข้าและทางออกมีความปลอดภัย

- ได้มีการติดตั้งราวป้องกันรอบแนวป้องกันและพื้นที่ที่จำเป็น

- มีการติดตั้งสิ่งกีดขวางป้องกันการร่วงตก (เช่น ตะแกรงนิรภัยหรือการป้องกันที่บริเวณขอบ)

- พิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสิ่งที่อยู่เหนือศีรษะ เช่น สายไฟ

- พิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากวัตถุที่ที่อาจร่วงหล่นมาจากที่สูง

- มีการนำเครื่องมือหรือวิธีการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันการร่วงตก
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าพื้นผิวทางเดินหรือพื้นผิวการปฏิบัติงานต่างๆ นั้นมีความแข็งแรงมากพอที่จะรองรับน้ำหนักตัวพนักงานทั้งหมดไว้ได้อย่างปลอดภัยและขอบของพื้นที่ใดๆ ที่ไม่ได้มีการป้องกันไว้นั้นได้มีการจัดหาสิ่งป้องกันการร่วงหล่นมาใช้ หรือไม่?
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนฉุกเฉินในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีสิ่งใดๆ ผิดปกติเกิดขึ้นในพื้นที่ หรือไม่?
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้มีการนำระเบียบขั้นตอนการแยกพื้นที่ที่จำเป็นใดๆ มาใช้ (เช่น การตั้งสิ่งกีดขวางและป้ายสัญลักษณ์ด้านล่างพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันมิให้พนักงานหรือผู้ที่เดินผ่านด้านล่างได้รับอันตรายจากเครื่องมือหรือวัสดุใดๆ ที่อาจร่วงตกลงมาจากด้านบน) หรือไม่?
• จัดให้มีจุดยึดที่สามารถใช้งานได้กับระบบการดึงรั้งป้องกันการร่วงหล่นระบบใดๆ (เช่น เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว) ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน หรือไม่?

• ข้อควรจำ: คุณอาจได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรืออาจเสียชีวิตได้จากการร่วงหล่นลงมาจากความสูงเพียงเล็กน้อยก็ได้ ดังนั้น เมื่อการร่วงตกจากที่สูงอาจทำให้เกิดอันตรายได้นั้น ก็จำเป็นต้องจัดหาวิธีการป้องกันการร่วงตกจากที่สูงที่มีประสิทธิภาพมาใช้เสมอ

 


Visitors: 572,239