ประโยชน์ของการทำกิจกกรม 5 ส

ประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5ส มีประโยชน์อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและการบริการ
เนื่องจาก 5ส ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจนเป็นนิสัย เมื่อปฏิบัติจนเป็นนิสัย
แล้วสามารถกำหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้ ทำให้ส่งผลดีต่อการเพิ่มผลผลิตทางด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ, ต้นทุน, การส่งมอบ, ความปลอดภัย, การสร้างขวัญและกำลังใจ
ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

 

 

ระโยชน์จากการทำกิจกรรม 5ส
1. ด้านพนักงาน
      1.1 พนักงานเกิดแนวคิดในการพัฒนาว่าสถานที่ทำงานควรจะจัดวางอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
      1.2 สถานที่ทำงานสะอาด, เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัย น่าทำงาน
      1.3 ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น โดยที่เกิดความสะดวกในการทำงานและลดอุบัติเหตุในการทำงาน
      1.4 สร้างนิสัยให้พนักงานมีความรักในองค์กร, ลดความขัดแย้งและเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างแผนกให้ดียิ่งขึ้น


2. ด้านบริษัทและหน่วยงาน
    2.1 สร้างภาพลักษณ์และความประทับใจที่ดีต่อตัวลูกค้าและองค์กร
    2.2 บริษัทสามารถผลิตสินค้าได้มากยิ่งขึ้น โดยที่คุณภาพสินค้าดีขึ้น, ต้นทุการผลิตก็ลดลง สร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า
    2.3 ทำให้หน่วยงานหรือบริษัทมีความก้าวหน้าและเติบโต อีกทั้งยังสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆได้
    2.4 สามารถพบปัญหาหรือสิ่งผิดปกติได้ง่าย เช่น การขาดแคลนวัสดุ, ความไม่สมดุลในสายงานผลิต, เครื่องจักรหยุดการทำงาน และการส่งมอบที่ล่าช้า หรืออุบัติภัยในอุตสาหกรรม โดยที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

Visitors: 580,709