ประโยชน์ของการทำกิจกกรม 5 ส

ประโยชน์ของการทำกิจกกรม 5 ส

กิจกรรม 5ส มีประโยชน์อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและการบริการ
เนื่องจาก 5ส ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจนเป็นนิสัย เมื่อปฏิบัติจนเป็นนิสัย
แล้วสามารถกำหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้ ทำให้ส่งผลดีต่อการเพิ่มผลผลิตทางด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ, ต้นทุน, การส่งมอบ, ความปลอดภัย, การสร้างขวัญและกำลังใจ
ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

 

 

ประโยชน์จากการทำกิจกรรม 5ส
1. ด้านพนักงาน
1.1 พนักงานเกิดแนวคิดในการพัฒนาว่าสถานที่ท างานควรจะจัดวางอย่างไรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 สถานที่ทำงานสะอาด, เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัย น่าท างาน
1.3 ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น โดยที่เกิดความสะดวกในการทำงานและลด
อุบัติเหตุในการท างาน
1.4 สร้างนิสัยให้พนักงานมีความรักในองค์กร, ลดความขัดแย้งและเพิ่มความสัมพันธ์
ระหว่างแผนกให้ดียิ่งขึ้น
2. ด้านบริษัทและหน่วยงาน
2.1 สร้างภาพลักษณ์และความประทับใจที่ดีต่อตัวลูกค้าและองค์กร
2.2 บริษัทสามารถผลิตสินค้าได้มากยิ่งขึ้น โดยที่คุณภาพสินค้าดีขึ้น, ต้นทุการผลิตก็
ลดลง สร้างความน่าเชื่อถือต่อลูก
2.3 ท าให้หน่วยงานหรือบริษัทมีความก้าวหน้าและเติบโต อีกทั้งยังสามารถแข่งขันกับ
บริษัทอื่นๆได้
2.4 สามารถพบปัญหาหรือสิ่งผิดปกติได้ง่าย เช่น การขาดแคลนวัสดุ, ความไม่สมดุลใน
สายงานผลิต, เครื่องจักรหยุดการทำงาน และการส่งมอบที่ล่าช้า หรืออุบัติภัยใน
อุตสาหกรรม โดยที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

Visitors: 157,074