การประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน OHSAS 18001(risk assessment for OHSAS 18001)

การประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน OHSAS 18001

   การประเมินความเสี่ยงตามหลักสูตรนี้ เป็นการประเมินสภาวะความเสี่ยงในการทำงานตามหลักการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีความแตกต่างจากการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจซึ่งเน้นไปที่ความไม่แน่นอนของตัวแปรทางธุรกิจและการแข่งขัน ส่วนการประเมินความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จะเน้นไปที่โอกาสเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่สายการปฏิบัติงานหรือโอกาสเกิดภัย ภิบัติแก่องค์กร ความเสี่ยงเป็นเรื่องของโอกาสซึ่งอาจเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ แต่การไม่รับรู้ถึงความเสี่ยงหรือภัยที่ซ่อนอยู่นับเป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่สุด จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีสายการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง สารเคมี เครื่องจักร ไฟฟ้า การผลิต การประกอบ การบรรจุ การขนส่ง จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่ถูกต้อง

 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ทราบถึงหลักการของการบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง 

  2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์อันตรายและจุดเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนของงานได้ 

  3. เพื่อให้สามารถหาแนวทางหรือมาตรการป้องกันอันตรายของงานได้  

  4. เพื่อสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในการทํางาน

เนื้อหาหลักสูตร       : 

         1.    สรุปย่อพื้นฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับการประเมินความเสี่ยง

         2.    ความเป็นมาและพื้นฐานการประเมินความเสี่ยง

         3.    ประเภทและเครื่องมือในการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง

         4.     ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

                     4.1   การกำหนดขอบเขต

                     4.2   การชี้บ่งอันตราย

                     4.3   การกำหนดเกณฑ์การประเมินและการประเมินความเสี่ยง

                     4.4   การจัดลำดับความเสี่ยงและการขึ้นทะเบียนความเสี่ยง

                     4.5   การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม

                      4.6   การพัฒนาปรับปรุงการประเมินความเสี่ยง

             5.    การฝึกปฏิบัติการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง

             6.    ถาม ตอบวิธีการอบรมบรรยาย,  WORK  SHOP  

 

 รูปแบบการอบรม        :      การบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่ม การถาม-ตอบ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม  :      ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (OH&SMR)  ทีมผู้ตรวจประเมินภายใน/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  คณะทำงานด้านด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือบุคคลที่สนใจ      

Visitors: 524,088