หลักสูตร JSA เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่่อความปลอดภัยสู่ คู่มือความปลอดภัย

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต
ทำอุบัติเหตุให้เป็น " ศูนย์" ด้วยวิธี JSA

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยสู่คู่มือความปลอดภัย

(JSA :  JOB SAFETY ANALYSIS TO SWI )

หลักการและเหตุผล

         การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย เป็นวิธีการค้นหาอันตรายที่มีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน  กำหนดมาตรป้องกันและปรับปรุงให้เหมาะสม เพื่อนำไปเป็นคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย  ที่จะใช้วิเคราะห์งานที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ หรือรุนแรง ขั้นตอนทำงานที่ยุ่งยาก เป็นงานใหม่เครื่องจักรใหม่หรือมีผู้ปฏิบัติงานมาก

     ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จึงเน้นสร้างเข้าใจการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ปลอดภัยให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงาน หลักการทั้งหมด เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ อย่างเฉพาะเจาะจงให้กับหัวหน้างาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในกรทำงานระดับวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนด และปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานอย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความ

     ปลอดภัย

         2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจขึ้นเกี่ยวกับงาน อันตราย และวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย

         3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายในการ

             ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยมากขึ้น

         4. ทำให้มีแนวคิดในการปรับปรุงสภาพการทำงาน วิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

             และปลอดภัยมากขึ้น

         5.  เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เจ็บป่วยในการทำงานและเพิ่ม            

               ผลผลิตให้แก่องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

       หัวข้อที่ 1  ความสำคัญของการจัดการทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

       หัวข้อที่ 2  ความหมายและคำจำจัดความด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย    Incident , Near miss , Accident

        หัวข้อที่ 3   สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น

        หัวข้อที่ 4  การค้นหาอันตราย และหามาตรการป้องกันแก้ไข ปรับปรุง

                 Workshop : ค้นหาอันตรายจากภาพการทำงานในโรงงาน

        หัวข้อที่ 5  กรณีศึกษาอุบัติเหตุในการทำงานที่เกิดขึ้น แล้วหามาตรการป้องกันแก้ไข

                  Workshop : แบ่งกลุ่มระดมสมองหามาตรการป้องกัน แก้ไข

        หัวข้อที่ 6    การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย สู่การทำคู่มือความปลอดภัย  (JSA To SWI )   ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ว่ามีกิจกรรมใดบ้าง ? และจะต้องปฏิบัติอย่างไร ? 

                  ●  ก่อนลงมือดำเนินการวิเคราะห์

                          -  รวบรวมงานทั้งหมดที่รับผิดชอบ

                          -  เลือกงานที่จะวิเคราะห์

                          -  เลือกผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

                    ●  การดำเนินการวิเคราะห์

-         เลือกขั้นตอนการทำงานที่จะวิเคราะห์

-         ค้นหาอันตรายแต่ละขั้นตอนการทำงาน  โดย P-E-M-E

-         กำหนดวิธีการป้องกันและการปรับปรุง

                    ●  ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปรับปรุง 

                    ●  ทบทวนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยเป็นระยะ

                  Workshop :  แบ่งกลุ่ม ระดมสมอง ทำ JSA แต่ละแผนก พร้อมนำเสนอ

             หัวข้อที่ 7    ขั้นตอนการทำคู่มือความปลอดภัยหรือมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ( Safety Standard Operation Procedure : SSOP    ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ

                    ● ก่อนปฏิบัติงาน

                    ● ขณะปฏิบัติ

                    ● หลังปฏิบัติงาน

                  Workshop :  แบ่งกลุ่ม ทำเป็นคู่มือความปลอดภัย พร้อมนำเสนอ

รูปแบบการอบรม:          บรรยาย 60  % Workshop 40 %

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร

ระยะเวลาการอบรม:       จำนวน 1 วัน  ( 6 ชั่วโมง )

จำนวนผู้เข้าอบรม :       30-40 คน/รุ่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจขึ้นเกี่ยวกับงาน อันตราย และวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย
  2. ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันเขียนคู่มือความปลอดภัย อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และถูกต้อง
  3.  ทำให้มีแนวคิดในการปรับปรุงสภาพการทำงาน วิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากขึ้น เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ และเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร

 

สื่อง่าย เข้าใจง่าย ทำได้จริง  พร้อมรับของรางวัลมากมากย  สร้างบรรยายในการอบรม สนุกสนานได้สาระแน่นอน

ทุกรอยยิ้ม คือ  กำลังใจของผม  ขอโอกาสสักครั้งครับ ....

 

มาร่วมสร้างคู่มือการทำงาน สร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัย

เพื่อคุณภาพชีวิตที่คุณค่า  เพื่อคนที่คุณรัก เพื่อนร่วมงาน และองค์กรของเรา

  

" ความรู้มีไว้เผยแพร่ ให้กับผู้อื่น  เพื่อให้เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์กับทุกคน 
     ความรู้นั้นสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น”

ตัวอย่างมาให้ดูเป็นไอเดีย

 

 

 

ตัวอย่างไฟล์อบรม เพื่อเพื่อนๆ นำไปเป็นไอเดียครับ

Visitors: 572,433