หลักสูตรอบรม

สวัสดีครับ

            หลักสูตรที่ผมอบรม เกิดจากความเพียรพยายาม ตั้งใจรับฟังการอบรมจากท่านอาจารย์หลายๆท่าน   เรียนรู้เพิ่มเติมจากเวปไซด์ต่างๆ และจากประสบการณ์ทำงานร่วม 30 ปี ทำให้ผม มุ่งมั่น ตั้งใจ ที่ถ่ายทอดให้กับเพื่อนพนักงาน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ได้ง่าย ด้วยสื่อ ภาพ คลิป ผลความรู้สึกนึกคิด เศร้า .โศรก เสียใจ ดีใจ  สนุกเฮฮา บันเทิงใจ ได้สาระ    เกี่ยวกับด้านกิจกรรมความปลอดภัย เป็นหลักก่อน ในอนาคต คงมีเพิ่มหลักสูตรอื่นๆ ต่อไป....ทำเพราะชอบ  สอนด้วยใจรัก....

           หลักสูตรที่ผมอบรมมีดังนี้  ด้านกิจกรรมเป็นหลัก ให้พนักงานมีส่วนร่วม...    

 


 • จุดเริ่มต้น... ของอุบัติเหตุในการทำงาน... HUMAN ERROR !!! จะต้องแก้ไขอย่างไร? โดยเฉพาะพฤติกรรมการทำงานที่... เสี่ยง
  สร้าง... จุดแข็งของทีมงาน จุดแข็งของสายการผลิต จุดแข็งขององค์กร คือการปฏิบัติงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ!! เพราะ..องค์กรใด?
  คุณรู้หรือไม่ว่า...มีอันตรายอะไร? ซ่อนเร้นอยู่ในการปฏิบัติงานบ้าง ?
  สร้างจิตสำนึก... ในด้านความปลอดภัยร่วมกันกับพนักงานภายในองค์กรได้อย่างไร?

 • การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ต้องการนั้น จิตสำนึกความปลอดภัยของบุคลากรทุกคนตั้งแต่พนักงานระดับล่างสุดจนถึงผู้บริหารสูงสุดในองค์กร นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสำคัญของกระบวนการบริหารความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด

 • การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย, Behavior-based safety (BBS) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับ
  อย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้จริง และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรม
  ความปลอดภัยในองค์กร เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจหลักการและนําไป BBS ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยเป็น กิจกรรมพื้นฐานที่ทำได้ง่าย ๆ จุดประสงค์เพื่อสืบค้นแนว โน้มของ อัน ตราย ที่จะเกิดขึ้นใน แต่ละ ขั้นตอน แล้วหาทางแก้ไขโดย การปรับปรุง วิธีการ ทำงาน ให้ถูกต้อง

 • จากประสบการณ์ทำ 5 ส มา 20 กว่าปี เป็นประธานกิจกรรม 5 ส เป็นปีที่สาม ผมพร้อมจะนำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอด เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สื่อด้วยภาพ ตัวอย่างสถานที่จริง เพื่อให้เกิดไอเดียในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข...ให้สอดคล้องกับ กิจกรรม 5 ส สไลด์อบรมมากว่า 300 สไลด์ เสมือนไปเยี่ยมชมบริษัทต่างๆ ที่ทำ 5 ส.

 • การประเมินความเสี่ยงตามหลักสูตรนี้ เป็นการประเมินสภาวะความเสี่ยงในการทำงานตามหลักการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความเสี่ยงเป็นเรื่องของโอกาสซึ่งอาจเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ แต่การไม่รับรู้ถึงความเสี่ยงหรือภัยที่ซ่อนอยู่นับเป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่สุด จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กร
 • หลักสุตร 5 ส สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน

  หลักสูตร 5 ส สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน
  ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้
  คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้
  อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่างๆให้
  เหมาะสมโดยการบูรณาการปัจจัยต่างๆซึ่งมีหลากหลายแนวทางเข้าด้วยกัน
  การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม 5 ส.
  ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐานและสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้
  พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึก
  และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย
  ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น
  และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัท
  ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิต
  ระยะเวลาหลักสูตร 1 วัน
  หัวข้อการสัมมนา
   5ส ปลุกพลังความเชื่อมั่น ความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน
   แนวคิดเรื่อง 5 ส
   วัถตุประสงค์และประโยชน์ 5 ส
   5 ส กับการพัฒนาตัวเอง
   ความหมาย และขั้นตอนการทำกิจกรรม 5 ส
   การใช้หลัก PDCA มาใช้ในการทำ 5 ส
   การกำหนดมาตรฐานและแบบประเมิน 5 ส
   หลักในการกำหนดมาตรฐาน 5 ส
   ตัวอย่างและแบบประเมิน 5 ส
   การกำหนดแผนและแบ่งพื้นที่ ( พร้อมตัวอย่าง)
   การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
   กิจกรรมเพื่อรณรงค์
   การทำ 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ
   5 ส ลดต้นทุนได้อย่างไร ( QCDSMEE) พร้อมตัวอย่างการทำ KAIZEN
   การวัดอย่างเป็นรูปธรรม
   กลยุทธ์พัฒนา 5 ส
   กลยุทธ์การดำเนิน 5 ส ภาพรวม
   Action Plan แผนการปฏิบัติงาน 5 ส
   ขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่มงาน 5 ส (หน่วยงานต่างๆ)
   กลยุทธ์การชักจูง เพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
   การตรวจประเมิน กิจกรรม 5 ส
   ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 5 ส
   5 ส หัวใจของการพัฒนา สภาพทำงาน
   Work Shop
   ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหา 1
   ปัญหา A : มีวัสดุ สิ่งของไม่ใช้ในการทำงานมากมากยอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงาน
   ปัญหา B : ไม่ได้มีการสะสาง ชั้นเก็บของให้ สะดวก
   ปัญหา C : บางครั้ง มีงานดี งานเสีย ปนกันในกระบวนการทำงาน
   ปัญหา D : ถึงแม้จะทำความสะอาด แต่สถานที่ทำงานไม่ค่อยสะอาดเท่าไร
   ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหา 2
   ปัญหา A : บนโต๊ะทำงานของพนักงานมีของเสียล็อตที่แล้ว ตกค้างอยู่
   ปัญหา B : พนักงานสูบบุหรี่ในแวร์เฮ้าส์ ในห้องน้ำ
   ปัญหา C : การควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้ไม่มีประสิทธิภาพ
   ปัญหา D : พนักงานเก็บสิ่งของที่ไม่ใช้ไว้บนโต๊ะทำงาน ทำให้มีที่ว่างเหลือน้อย
   ปัญหา E : กะบะวางบนพื้นโดยตรง/ พนักงานเดินบนพาเลท
   Work Shop
   5 S Patrol สถานที่ผลิต พร้อมแนวทางปรับปรุง
   Post – Test และ ปิดการสัมมนา
  วิทยากร คุณ วินัย ดวงใจ
  วิทยากรความปลอดภัย กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมทุรปราการ

  หมายเหตุ
  ในการบรรยาย จะประกอบด้วย รูปภาพ คลิปวีดีโอ และแบบฟอร์ม มากมาย เสมือนได้ไปดูงานจากบริษัทอื่นที่ประสบ
  ความสำเร็จในกิจกรรม5ส. พร้อมกับมอบ ไฟล์อบรมและดีวีดีไว้ให้อบรมพนักงานต่อไป ..
  สุดค้มค่า เพราะสื่อวีดีโอ ผมซื้อมาเพื่อศึกษาและอบรมแก่พนักงาน มีมูลค่า กว่า ห้าพันกว่าบาท
  ผมพร้อมที่จะนำความรู้ และประสบการณ์ จากการเป็น ประธาน 5 ส 3 ปี
  มาเผยแพร่ในครั้งนี้ เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและบริษัทของท่าน


  สิ่งที่จะได้
  1. คลิปวีดีโอ 5 ส ของสภาบันส่งเสริมการผลิตแห่งชาติ
  2. คลิปวีดีโอโปรแกรม 5 ส สำเร็จรูป พร้อมเอกสารแบบฟอร์มการทำ 5 ส 25 แบบฟอร์ม
  3. คลิปวีดีโอ บริษัทที่ทำ 5 ส
  4. ไฟล์อบรมการบรรยาย เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับพนักงานต่อไป
  5. เอกสารบรรยาย แบบสมุดพก ขนาด พ็อกเก็ตบูก ง่ายต่อการอ่าน สะดวกในการพกพา

 • หลักสูตรระบบบริหารจัดการ มาตรฐาน; จำนวนวัน IATF 16949:2016 ระบบคุณภาพ ยานยนต์ หลักสูตรข้อกําหนด และ การประยุกต์ ระบบบริหารคุณภาพ IATF ...

 • หลักสูตร จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน ( Safety Mild ) หลักการและเหตุผล การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน Safety Mind แทนคำว่า Safety Awareness ความตระหนักความปลอดภัย เราไ...

 • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิตทำอุบัติเหตุให้เป็น " ศูนย์" ด้วยวิธี KYT KYT : Kiken Yochi Training จุดเริ่มต้น... ของอุบัติเหตุในการทำงาน... HUMAN ERROR !!! จะต้องแก้ไขอย่าง...

 • คลิ๊กเข้าไปดู แนวทางการสอนได้ครับ คลิปนี้ อธิบายความหมาย 5 ส แต่ละ ส คืออะไร ทำอย่างไร นะครับ จากประสบการณ์ทำ 5 ส มา 30 กว่าปี เป็นประธานกิจกรรม 5 ส เป็นปีที่6 ทำงานด้านฝึกอบรมพน...

 • คลิ๊กเข้าไปดู แนวทางการสอนได้ครับ คลิปนี้ อธิบายความหมาย 5 ส แต่ละ ส คืออะไร ทำอย่างไร นะครับ จากประสบการณ์ทำ 5 ส มา 30 กว่าปี เป็นประธานกิจกรรม 5 ส เป็นปีที่6 ทำงานด้านฝึกอบรมพนั...

 • 5ส และความปลอดภัยในการทำงาน จากประสบการณ์ทำ 5 ส มา 30 กว่าปี เป็นประธานกิจกรรม 5 ส เป็นปีที่ 6ทำงานด้านฝึกอบรมพนักงานในบริษัทมากกว่าพันกว่าคนผมพร้อมจะนำความรู้และประสบการณ์มาถ...

 • หลักสูตร 5 ส สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมี...

 • การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย / การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย, Behavior-based safety (BBS) เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิตทำอุบัติเหตุให้เป็น " ศูนย์" ด้วยวิธี BBS Behavior B...

 • การประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน ISO 45001 การประเมินความเสี่ยงตามหลักสูตรนี้ เป็นการประเมินสภาวะความเสี่ยงในการทำงานตามหลักการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ...

 • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิตทำอุบัติเหตุให้เป็น " ศูนย์" ด้วยวิธี JSAJSA : Job Safety Analysis เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วยมือของคุณ - ...

 • …Talk Show Safety Week พูดเกี่ยวกับ ความปลอดภัย ประมาณ 2 ชั่วโมง ่ เพื่อให้พนักงาน เกิดความ ตระหนัก ด้านความปลอดภัย ทำงานด้วยใจรัก ย่อมมีพลังถ้าเราทำงานด้วยใจไม่รัก ก็ใ...

 • หลักสูตร : การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัย หลักการและเหตุผล การยศาสตร์ (Ergonomics)เป็นการประยุกต์ใช้วิชาการทางด้านชีววิทยาของมนุษย์และวิศวกรรมศาสตร์ให้เข้ากับคนงานและ สิ่งแวดล้อมในกา...

 • หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการทำงานหลักการและเหตุผล เป้าหมายสูงสุดของการบริหารงานได้แก่การจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานเพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมาย สูงสุดขององค์กร ...

 • หลักสูตรอบรม เทคนิคทำมาตรฐาน 5ส และ การตรวจประเมิน 5ส. ในพื้นที่การทำงาน รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline ความสำคัญ กิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน...

 • กิจกรรมการค้นหาอันตรายในการทำงาน“ CCCF (Completely Check Completely Find-Out) หลักการและเหตุผล : กิจกรรม CCCF ( Completely Check Completely Find Out) เป็นกิจกรรมที่เน้นใ...

 • หลักสูตร การขับรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัย (Forklift Safety Drive Training) หลักการและเหตุผล การนำรถยก Forklift เข้ามาใช้ในกระบวนการเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาวัสดุ ซึ่งเป็นกระบวนการหล...

 • หลักสูตร มาตรการอนุรักษ์การได้ยินหลักการและเหตุผล โดยที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน...

 • หลักสูตร การขับขี่ปลอดภัย (Defensive Driving) หลักการและเหตุผล ปัจจุบันสภาพปัญหาจราจรนับวันที่จะเพิ่มมากขึ ้น ที่สําคัญจากสถิติการเกิดอุบัติภัยทางจราจรที่ผ่านมา มีอุบัติภัยเกิ...

 • หลักสูตร พัฒนาทักษะคนขับรถรับส่งมืออาชีพ หลักการและเหตุผล พนักงานขับรถผู้บริหารถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ เพื่อให้ได้คนเก่งคนดี จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรห...

 • หลักสูตร การขับขี่ปลอดภัย (Defensive Driving) สำหรับรถบรรทุก หลักและเหตุผล ปัจจุบันสภาพปัญหาจราจรนับวันที่จะเพิ่มมากขึ้นที่สําคัญจากสถิติการเกิดอุบัติภัยทางจราจรที่ผ่านมา มีอุบัติภ...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • หลักสูตร : Kaizen สำหรับการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงพัฒนางานอย่าง หลักการและเหตุผล เมื่อกล่าวถึงกิจกรรม Kaizen กับกิจกรรม QC circle นั้นในวงการอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นแล้วส่วนให...

 • หลักสูตร “ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพยุคใหม่” (Effective Supervisor Skills) หลักการและแนวความคิด หัวหน้างาน เป็นผู้บริหารระดับต้น มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่พนักง...

 • หลักสูตร : เทคนิคการสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ (Accident Investigation Techniques and Making Accident Report) หลักการและเหตุผล การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ เป็นการชี้บ่งถ...
Visitors: 528,855