หลักสูตรความปลอดภัยฯในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่

หลักสูตรความปลอดภัยฯในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่

หลักการและเหตุผล     

      ตามที่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให้ อธิบดี ประกาศกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ ลูกจ้างทุกคน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหาร จัดการ และ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ได้อย่างปลอดภัย ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ นายจ้าง ต้องจัดให้ มีการฝึกอบรม ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ ประกาศ นี้ใช้บังคับ ( ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป)

     เกี่ยวกับการจัดอบรม แก่ ลูกจ้าง นอกจากการอบรมลูกจ้างทุกคน แล้ว ในกรณีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้ นายจ้าง จัดให้มีการฝึกอบรม ลูกจ้างทุกคน ก่อนการเริ่มทำงานเพื่อเป็นการตอบสนองเจตนารมย์ของกฎหมายดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างทุกคนวัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อ เรื่องความปลอดภัย อาชีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

         ทำงาน และ กฎหมายความปลอดภัย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    2.   เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในข้อบังคับ ว่าด้วยความปลอดภัย ฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

    3   .เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ของสถานประกอบกา

    4.  เพื่อให้สอดคล้องตามพ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 

หัวข้อบรรยาย

  l  หมวด1.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

        ระยะเวลาฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที

  l  หมวด2. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

       ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที

  l  หมวด3.ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

       ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ชั่วโมง

  l  Workshop  แบ่งกลุ่ม นำเสนอผลงานความปลอดภัย

 

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานทั่วไปที่ไม่เคยอบรม พนักงานใหม่ เปลี่ยนหรือโยกย้ายงานใหม่

        

ระยะเวลาอบรม :        6 ชั่วโมง   ( 9.00 น -16.00 น)

รูปแบบการอบรม :  บรรยาย 70  % Workshop  30 %  

ผู้เข้าอบรม            : พนักงานทุกหน่วยงาน

ระยะเวลาอบรม    :   6 ชั่วโมง  ( 09.00 น - 16.00 น. )

วิทยากร                :  อ.วินัย  ดวงใจ

 

              &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Visitors: 572,411