ความปลอดภัยของรถบรรทุกขนส่ง

สวัสดีครับ

       ผมขอนำความรู้ด้านความปลอดภัยของคนขับรถบรรทุกขนส่ง  ถ้าท่านใดมีข้อมูลดีดี ส่งไฟล์มาเดี่ยวผมแชร์และใส่ผู้ให้ไว้ด้วยนะครับ 

ผมอบรมหลักสูตร การขับขี่ปลอดภัย (Defensive Driving)  ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับคนขับรถบรรทุกขนส่ง และรถยนต์รถตู้ แต่ละหลักสูตรก็แตกต่างกันไป  ผมจะเน้น ภาพ คลิป ที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เป็นหลัก เทคนิควิธีการขับรถ เป็นเรื่องรอง

 เนื้อหาหลักสูตรผมยึดตามเอกสาร  จัดทำโดย สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ปี 2560 ที่อยู่ด้านล่างนะครับ

 

สวัสดีครับ

             ผมขอนำหลักสูตร การขับขี่ปลอดภัย ( Defensive Driving )  ซึ่งผมได้อบรมมากับท่านอาจารย์ศิริโรจน์ เสนาดี สถานบัน ID Driving และอาจารย์จากTOYOTA เข้าร่วมอบรมในโครงการเผยแพร่ความรู้สู่สถานประกอบการรุ่นที่ 2 หลักสูตร "ผู้สอนหลักสูตรการขับขี่อย่างปลอดภัยในสถานประกอบการ" ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ อาชีวเวชศาสตร์ไทย และอ่านความรู้การขับขี่รถอย่างปลอดภัยจากเวปไซด์ต่าง ๆ นำความรู้ ประสบลการณ์ จากหลายๆ อาจารย์ และนำคลิปวีดีโอเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนต์ รถตู้ รถจักรยานยนต์และรถบรรทุกขนส่งต่าง ๆ

มารวบรวมเขียนเป็นตำรา เอกสารประกอบการอบรมซึ่งมีมากร่วม 300 สไลด์ คลิปวีดีโอ 30-40 คลิป ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน  10 ปากว่า ไม่เท่ากับ ตาเห็น เป็นอุธาหรณ์เตือนใจได้เป็นอย่างดี  พร้อมเกมส์สันทนการ ของรางวัลแจกในการร่วมกิจกรรม มากมายครับ รับรองไม่ผิดหลังครับ  

 

หลักสูตร ขับขี่ปลอดภัย( Defensive Driving)

หลักและเหตุผล

          ปัจจุบันสภาพปัญหาจราจรนับวันที่จะเพิ่มมากขึ้นที่สำคัญ จากสถิตการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายจราจร ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นผู้ขับขี่โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ หรือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ บนท้องถนน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความรู้ และความเข้าใจอย่างถูกต้องในการขับขี่ ตลอดจนการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจรและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดปัญหาได้ในระดับหนึ่ง และเป็นการสร้างเพิ่มภาพลักษณ์ให้องค์กรได้เป็นอย่างดี

          การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ คือ การขับรถเพื่อป้องกันตัวเอง มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้น แม้ว่าเหตุแห่งอุบัติเหตุนั้นจะเกิดมาจาก ความผิดพลาดของผู้อื่น หรือมาจากสภาวะอากาศเลวร้ายไม่เอื้ออำนวยสำหรับการขับขี่ก็ตาม ดังนั้นขณะขับรถ ผู้ขับขี่ต้องหมั่นสังเกตการณ์ตลอดเวลา โดยมองไกล มองกลาง มองใกล้ และนำสิ่งที่มองเห็นมาคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อจะได้ปฏิบัติการณ์แก้ไขได้ทันเวลา โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ

        การขับรถอย่างปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Course) สำหรับหน่วยงานและองค์กรที่สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการขับรถยนต์อย่างปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ให้ผู้ที่ขับรถและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้ ตามนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยขององค์กร และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 วัตถุประสงค์

  1. รู้ เข้าใจ แนวคิดและทัศนคติที่ถูกต้องในการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
  2. รู้ เข้าใจ เทคนิคในการขับรถที่ถูกต้องและปลอดภัย
  3. ทราบสมรรถภาพความพร้อมทางร่างกายที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับรถ
  4. พัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการขับรถ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

หัวข้อ "การขับขี่ปลอดภัย "

    1. ทัศนคติและแนวคิดในการขับรถปลอดภัย

        1.1 สถิต ประเภทอุบัติเหตุทางถนน

        1.2 ทัศนคติ ปรัชญา แนวคิดในการขับรถ

         1.3 ปัจจัยของอุบัติเหตุทางถนน

    2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและมารยาท

        2.1 อธิบาย ความหมาย การจราจร ไหล่ทาง เขตปลอดภัย ฯลฯ

        2.2 กฏหมายเกี่ยวการรถบรรทุก เช่น การบรรทุก เวลาเดินรถ ฯลฯ

        2.3 มารยาทในการขับรถ เช่น การหยุด-จอดรถ การเลี้ยวรถ การแซง

    3. เทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

        3.1  5 กฏการขับรถปลอดภัยgเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

        3.2  การเว้นระยะห่างรถคันหน้า       

    4. เทคนิคการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ และสถานการณ์ฉุกเฉิน

          4.1 การแก้ไขสถานการณ์ไม่ปกติ

             1) การขับรถขณะฝนตกหนัก    

             2) การขับขี่รถหลังฝนหยุดตก  

             3) การขับรถเวลากลางคืน

             4) การขับรถเมื่อมีสัญญาณน้ำป่าไหลบ่าถนน

             5) การขับรถบนถนนที่มีสภาพเป็นดินหรือลูกรัง   

             6) การขับรถที่ต้องเผชิญกับลมแรงจัด

             7) การขับรถฝ่าพายุฝนและกลุ่มควันไฟ

             8) การขับรถในช่วงฤดูหนาว มีหมอกลงจัด

             9) การขับรถในช่วงน้ำท่วมขัง

           10) การขับรถถอยหลังในทางตรง

        4.2 การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

            1) เบรกแตก

            2) เบรกค้าง

            3) รถตกน้ำ  

            4) รถลื่นไถลและรถหมุน 

            5) ยางแบนขณะวิ่ง   

            6) ยางระเบิด    

            7) กระจกหน้ารถแตก

    5. การตรวจเช็คสภาพรถก่อนใช้งาน  (BEWAGON)

           1) ตรวจสอบระบบเบรกและคลัซ์ B (Brake)

           2) ตรวจสอบระบบไฟฟ้า E  (Electricity)

           3) ตรวจสอบระบบหล่อเย็น W  (Water)  

           4) ตรวจสอบยางและแรงดันลมยาง A  (Air)

           5) ตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิง  น้ำมันหล่อลื่น G (Gasoline) 

    6. ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ กับ ประกันรถยนต์

        Work shop แบ่งกลุ่มระดมสมอง 2 ช่วง เช้า บ่าย และเกมส์สันทนาการ

รูปแบบการอบรม :  บรรยาย 70  % Workshop 30  % พร้อมคลิปวีดีโอ ประกอบการอบรม

ผู้เข้าอบรม   :  พนักงานขับรถ และพนักงานทั่วไป

ระยะเวลาอบรม :   6 ชั่วโมง 

วิทยากร   :  อ.วินัย  ดวงใจ

 

Visitors: 572,243