ข้อมูลการบริหารจัดการในภาพรวม

ข้อมูลการบริหารจัดการในภาพรวม นำมาประยุกต์ใช้ได้ครับ

 

แผนการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานก่อสร้าง

Safety, health and environment construction Management plans 

経営計画や安全、健康、環境建設の管理。

1.ผู้บริหารกำหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน

1. The policy of safety, health and environment

(1)安全、健康と環境の政策。 

2.จัดทำแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน(ทั่วไป/เขตก่อสร้าง/การปฏิบัติงาน)

2. The plan safety, health and the environment (general / construction /  Work operation).

(2)計画の安全、健康と環境(一般的な/構築/オペレーション)。  

3.กฎความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

3. Safety rules in construction

(3) 建設 安全ルール.

4.การอบรม

4. Training.

(4)トレーニング。 

5.อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

5. Personal Protective Equipment.

(5)個人用保護具。 

6.การตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร

6. Inspection Equipment / tools / machinery.

(6)検査機器/ツール/機械。 

7.สิ่งแวดล้อม (ขยะ/สุขภาพ อนามัยของลูกจ้าง

7. Environment (waste / health of employees.

(7) 環境(廃棄物/健康。 

 

8.การตรวจความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

8. The safety Audit.

(8) 工事の安全性 職場の安全の

 

9.คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

9. Committee of safety in the workplace.

(9)  委員会。 

10.รายงานประจำวัน

10. Daily report 

(10) デイリーレポート。 

11.รายงานอุบัติเหตุ/หาสาเหตุและป้องกัน

11. Accident report / find out the cause and prevention.

(11) 事故報告書/原因と予防を見つける。 

12.แผนฉุกเฉิน/โทรศัพท์ฉุกเฉิน

12. Emergency plans / Emergency phone.

(12) コンティンジェンシープラン/緊急電話。 

13.ยาเสพติด/สุรา/อาวุธ/การพนัน

13. Drug / alcohol / weapons / gambling

(13) 医薬品/アルコール/武器/ギャンブル 

14.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

14. First Aid.

(14) 応急処置。 

15.ป้ายเตือน/ป้ายประกาศ

15. Warning signs / banners.

(15) 警告看板/バナー。 

 

16.กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

16. To promote safety in the workplace.

(16) 職場での安全性を促進する。 

17การบันทึกสถิติ/เป้าหมาย

17 Record / Target 

(17) 警告看板/バナー。

ขอบพระคุณ ท่านเทวะธรรมที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมากครับ

Visitors: 580,718