การประเมินความเสี่ยง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรือ่ง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน
http://www.diw.go.th/hawk/law/safety/ind16.pdf การประเมินความเสี่ยง

หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
http://www.diw.go.th/hawk/law/safety/regulation4.pdf

ขั้นตอนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
http://www2.diw.go.th/km/manualpdf/risk/manual/acrobat%2520files/chapter2.pdf

ตัวอย่าง การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ห้องเย็น
http://www2.diw.go.th/km/manualpdf/risk/manual/acrobat%2520files/refrigerator92.pdf

 

สัสดีครับ

       ผมขออนุญาตนำมาเเผยแพร่ต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ

ต้องขอขบคุณ คุณprapakron ในเวป  jorpor.com   ที่ไปอบรมที่ สมอ. แล้วมาเผยแพร่ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การประเมินความเสี่ยง

 

Visitors: 568,485