5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและเทคนิคมาตรฐาน 5ส

 

คลิ๊กเข้าไปดู แนวทางการสอนได้ครับ  คลิปนี้ อธิบายความหมาย 5 ส แต่ละ ส  คืออะไร  ทำอย่างไร นะครับ

จากประสบการณ์ทำ 5 ส มา 30 กว่าปี เป็นประธานกิจกรรม 5 ส เป็นปีที่6 ทำงานด้านฝึกอบรมพนักงานในบริษัทมากกว่าพันกว่าคน ผมพร้อมจะนำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอด เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแบบง่ายๆ สื่อด้วยภาพ ตัวอย่างสถานที่จริง เพื่อให้เกิดไอเดียในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข...ให้สอดคล้องกับ กิจกรรม 5 ส สไลด์อบรมมากว่า 300 สไลด์ เสมือนไปเยี่ยมชมบริษัทต่างๆ ที่ทำ 5 ส.

ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่

องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่างๆให้เหมาะสมโดยการบูรณาการปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ(สร้างมาตรฐาน) และสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึกด้านต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายแนวทางเข้าด้วยกัน 

      การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม 5 ส. 

และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย 

ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น 

และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัท 

ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิต  

 ระยะเวลาหลักสูตร 1 วัน

 หัวข้อการสัมมนา 

       ความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน

       แนวคิดการเพิ่มผลผลิต

         - อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และ ลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด

       เหตุผลและประโยชน์ในการดำเนินการ 5 ส

       หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินการ อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

                 S1 : SEIRI : สะสาง : ส1 (Clearing Up)

                 S2 : SEITON : สะดวก : ส2 (Organizing)

                 S3 : SEISO : สะอาด : ส3 (Cleaning

                 S4 : SEIKETSU : สร้างมาตรฐาน : ส4 (Standardizing)

                 S5 : SHITSUKE : สร้างนิสัย : ส5 Training & Discipline)

        5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน

            -  อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต              

            -  การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน

            -  เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน

            -  ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส

            -  การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

       ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส
           1. ประกาศให้เป็นนโยบายของหน่วยงาน
           2. ให้การศึกษา อบรม ศึกษาดูงาน แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน
           3. จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส
          4. ประชุมคณะกรรมการวางแผนร่วมกัน
          5. จัดแบ่งโซนและเขตและทำผังพื้นที่รับผิดชอบ
          6. ถ่ายภาพ ก่อนทำกิจกรรม
          7. สำรวจพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งหัวข้อในการปรับปรุง
          8. ตรวจผล ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข
          9. ตั้งมาตรฐาน 5 ส 10. มีการตรวจเช็คพื้นที่ โดยผู้บริหารอยู่เสมอ
         11. ถ่ายรูป หลังทำกิจกรรม
         12. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
         13. การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
         14. การวัดผล

       การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน 5ส

           - อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส

          - การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส

          - การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส

          - การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท

       เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส

          - บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรม 5ส

          - หลักการ และเทคนิคการตรวจ 5ส พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ

          - หลักการให้คะแนน และแนวทางการสรุปผลคะแนน 

          - การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การทำบอร์ดกิจกรรม 5 ส  ,การแจ้งผลการดำเนินกิจกรรมประจำเดือน

       แบบฟอร์มการทำกิจกรรม ที่ผ่านการดำเนินการประสบความสำเร็จมาแล้ว 

          - นำตัวอย่างแบบฟอร์มการทำกิจกรรม 5 ส ในแต่ละ ส.  ( 25 แบบฟอร์ม ) ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทันที

     Work shop ระดมสมอง แก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ( ภาพที่ไม่สอดคล้องกับระบบในองค์กรของท่าน)

          บทสรุปของการนำระบบ 5 ส ไปประยุกต์ใช้

            เหมาะกับ : สถานประกอบการที่กำลังเริ่มใหม่ หรือดำเนินการแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เราจะทำอย่างไร ? 

 

          ประสบการณ์ตรง ทำ กิจกรรม 5 ส มาร่วม 30 ปี ตั้งแต่ รากหญ้า จนเป็นผู้บริหารและเป็นประธาน 5 ส. ผ่านเรียนรู้จากท่านอาจารย์หลายท่าน หลายสถาบัน ปัจจุบันเกษียณอายุการทำงาน  เคยเป็นประธาน 5 ส ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 6 ปี ..

 

      

การอบรม     :    ผจก. หน.แผนก หน.งาน วิศวกร / คณะกรรมการ 5 ส ,จนท. และพนักงานทุกหน่วยงาน

 ระยะเวลาอบรม 1 วัน       ( 09.00 น - 16.00 น. )

 เอกสารในการอบรม เนื้อหาอัดแน่นด้วยข้อมูล มีตัวอย่าง ภาพประกอบ ง่ายต่อการนำไปใช้ ปรับปรุงแก้ไขตามสถานประกอบการ

แนวพ็อกเกตบู๊ก หนากว่า 200 หน้า   และแบบฟอร์มการทำกิจกรรม 5 ส ต่างๆ  มากมาย ตัวอย่างนโยบาย 5ส  โครงสร้าง 5 ส  การส่งเสริมกิจกรรม 5 ส  หลักมาตรฐาน 5 ส

สุดคุ้ม...รายระเอียดพร้อมภาพประกอบง่ายต่อการเข้าใจ นำไปเป็นไอเดียปรับให้เข้ากับอุตสาหกรรมของท่านได้ 

ค่าเอกสารประกอบการอบรมต่อคนก็เกือบ ร้อยบาทแล้ว ทำมาให้อ่าน และทำได้จริง พร้อมตัวอย่างภาพประกอบ เข้าใจง่าย แบบฟอร์มพร้อมใช้ได้จริง พิเศษสุดรางวัลในการอบรม ถามตอบ มากมาย ร่วม พันบาท ครับ ตุ๊กตา ของใช้ น่ารักๆ  รอคุณอยู่

 

 

 

               

 

 

Workshop

      มุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรมนำความรู้ความเข้าใจ กิจกรรม 5 ส นำไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทตัวเอง  โดยนำภาพที่ไม่สอดคล้องกับ 5 ส.ในโรงงานของท่าน   โดยแบ่งกลุ่ม แล้วช่วยกันระดมสมองช่วยกัน ปรับปรุงแก้ไข โดยทำ 3 ส   ส. สะสาง  , ส.สะอาด และ ส.สะอาด  แล้วนำมา PRESENT หน้าห้อง เพื่อให้คนอื่นได้ทราบการแก้ไขปรับปรุง  จะได้เป็นไอเดียและตัวอย่างในการปรับปรุง   พร้อมทั้ง ผมได้แนะนำเพิ่มเติมสิ่งที่ต้องทำเข้าไปด้วยจากประสบการณ์ด้านโรงงานร่วม 3o ปี และจากการที่ไปพบเห็นตามบริษัทมากกว่า 30 โรงงาน จึงมั่นใจได้ว่า การอบรม 5 ส ในแต่ละครั้งได้ประโยชน์แน่นอนครับ  เพียง…  เปลี่ยนวิธีทำงาน  ปรับทัศนคติ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีน่าอยู่ น่าทำงาน………เพิ่มคุณค่าชีวิติพนักงานแน่นอน  ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุน… รับรองเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอน …

 

 

 

ปัญหาเกิดขึ้นมา ..... แต่ไม่เห็นมีใคร ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง

ทุกวันนี้ เราเต็มไปด้วยคนที่คอยเตือนกัน คนที่คอยเป็นห่วง เป็นใยกัน

คนที่คอยตำหนิกัน แต่เราขาดแต่คนเดียว

คนที่ลุกขึ้นมาทำ บางที การทำนอกเหนือหน้าที่ ก็อาจเป็นหน้าที่ของเราทุกคน

หนึ่งในคลิปที่ดีสื่อให้เห็น การพูดกับการกระทำ  ไว้อบรม 5 ส.

Visitors: 572,239