ไคเซ็น

หลักสูตร : Kaizen สำหรับการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงพัฒนางานอย่าง

หลักการและเหตุผล

เมื่อกล่าวถึงกิจกรรม Kaizen กับกิจกรรม QC circle นั้นในวงการอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นแล้วส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกัน การปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์เครื่องจักร และการสร้างเครื่องมือใหม่ๆ Pokayoke ขึ้นมาเป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ก้าวหน้า และรักษาความปลอดภัยในการทำงาน, ป้องกันการเกิดคุณภาพที่ไม่ดีขึ้น ในสิ่งเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นการปฏิบัติงานโดยใช้สติปัญญาของคนงานในการทำกิจกรรมเองซึ่งไม่ได้เป็นคำสั่งจากเบื้องบน จึงเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษของกิจกรรมนี้ ทางฝ่ายโรงงานหรือกิจการ ส่วนใหญ่ก็ได้คอยช่วยเหลือรองรับทางกิจกรรมที่เป็นรูปแบบของ QC circle โดย Kaizen ไม่ใช่เป็นการกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแค่ครั้งเดียวแต่จะทำอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นจึงเป็นความสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ต้องให้พนักงานมีความรู้และเทคนิคในการจัดทำระบบ และการปฏิบัติงาน ที่มี Kaizen เป็นเครื่องมือในการจัดการ เพราะ Kaizen เกิดจากความตระหนัก ความรู้ในการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งเกิดจากตัวผู้ปฏิบัติงานเอง อันจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงในการบริหารองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงงานตามแนวทางของ Kaizen

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิควิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุงเพื่อนำไปการประยุกต์

ในการ ปรับปรุงงานของตนเอง และหน่วยงานต่อไป

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการปฏิบัติของ Kaizen สัมพันธ์ต่อมาตรฐานการทำงาน (Standardization)

และ Yokoten หรือ การถ่ายทอดความรู้

เนื้อหาการอบรม

- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตด้วยหลัก MSQCDEE

- Kaizen กับเทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

- Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ

- หลักการใช้นำ Kaizen ไปใช้แบบอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน มาตรฐานการทำงาน (Standardization) และ การถ่ายทอดความรู้ (Yokoten)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีการอบรม: การบรรยาย , Workshop

สถานที่อบรม: บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม: พนักงานและหัวหน้างาน

ระยะเวลา: 1 วัน

 

Visitors: 572,238