หลักสูตร 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต ( 2 วัน)

 คลิ๊กเข้าไปดู แนวทางการสอนได้ครับ  คลิปนี้ อธิบายความหมาย 5 ส แต่ละ ส  คืออะไร  ทำอย่างไร นะครับ

จากประสบการณ์ทำ 5 ส มา 30 กว่าปี เป็นประธานกิจกรรม 5 ส เป็นปีที่6 ทำงานด้านฝึกอบรมพนักงานในบริษัทมากกว่าพันกว่าคน ผมพร้อมจะนำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอด เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแบบง่ายๆ สื่อด้วยภาพ ตัวอย่างสถานที่จริง เพื่อให้เกิดไอเดียในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข...ให้สอดคล้องกับ กิจกรรม 5 ส สไลด์อบรมมากว่า 300 สไลด์ เสมือนไปเยี่ยมชมบริษัทต่างๆ ที่ทำ 5 ส.

ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่

องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่างๆให้เหมาะสมโดยการบูรณาการปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ(สร้างมาตรฐาน) และสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึกด้านต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายแนวทางเข้าด้วยกัน 

      การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม 5 ส. 

และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย 

ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น 

และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัท 

ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิต  

 ระยะเวลาหลักสูตร 2 วัน

 หัวข้อการสัมมนา 

       ความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน

       แนวคิดการเพิ่มผลผลิต

         - อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และ ลูกค้าอย่างไร

           รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด

       เหตุผลและประโยชน์ในการดำเนินการ 5 ส

       หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินการ อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

                 S1 : SEIRI : สะสาง : ส1 (Clearing Up)

                 S2 : SEITON : สะดวก : ส2 (Organizing)

                 S3 : SEISO : สะอาด : ส3 (Cleaning

                 S4 : SEIKETSU : สร้างมาตรฐาน : ส4 (Standardizing)

                 S5 : SHITSUKE : สร้างนิสัย : ส5 Training & Discipline)

        5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน

            -  อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต              

            -  การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน

            -  เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน

            -  ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส

            -  การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

       ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส
           1. ประกาศให้เป็นนโยบายของหน่วยงาน
           2. ให้การศึกษา อบรม ศึกษาดูงาน แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน
           3. จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส
          4. ประชุมคณะกรรมการวางแผนร่วมกัน
          5. จัดแบ่งโซนและเขตและทำผังพื้นที่รับผิดชอบ
          6. ถ่ายภาพ ก่อนทำกิจกรรม
          7. สำรวจพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งหัวข้อในการปรับปรุง
          8. ตรวจผล ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข
          9. ตั้งมาตรฐาน 5 ส 10. มีการตรวจเช็คพื้นที่ โดยผู้บริหารอยู่เสมอ
         11. ถ่ายรูป หลังทำกิจกรรม
         12. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
         13. การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
         14. การวัดผล

       การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน 5ส

           - อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส

          - การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส

          - การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส

          - การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท

       เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส

          - บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรม 5ส

          - หลักการ และเทคนิคการตรวจ 5ส พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ

          - หลักการให้คะแนน และแนวทางการสรุปผลคะแนน 

          - การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การทำบอร์ดกิจกรรม 5 ส  ,การแจ้งผลการดำเนินกิจกรรมประจำเดือน

       แบบฟอร์มการทำกิจกรรม ที่ผ่านการดำเนินการประสบความสำเร็จมาแล้ว 

          - นำตัวอย่างแบบฟอร์มการทำกิจกรรม 5 ส ในแต่ละ ส.  ( 25 แบบฟอร์ม ) ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทันที

     Work shop ระดมสมอง แก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ( ภาพที่ไม่สอดคล้องกับระบบในองค์กรของท่าน)

          บทสรุปของการนำระบบ 5 ส ไปประยุกต์ใช้

       วันที่สอง

             1.  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 5ส และนำเสนอ   

                  1.1 ทีมวิชาการ          

                  1.2  ทีมประชาสัมพันธ์          

                  1.3  ทีมมาตรฐาน          

                  1.4  ทีมตรวจประเมิน       

                  Workshop  ออกมานำเสนอ

 

 

             2. ตรวจประเมินพื้นที่ทำงานจริง พร้อมถ่ายรูปก่อนทำ 5ส ในแต่ละพื้นที่
                  Workshop ออกมานำเสนอ

 

             3. นำภาพก่อนทำ 5ส มาปรับปรุงแก้ไข
                  Workshop ออกมานำเสนอ

 

            4. ทำมาตรฐาน 5 ส แต่ละพื้นที่  แบ่งกลุ่ม ทำมาตรฐานกลางและมาตรฐานพื้นที่
                 Workshop ออกมานำเสนอ

 

 

            เหมาะกับ : สถานประกอบการที่กำลังเริ่มใหม่ หรือดำเนินการแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เราจะทำอย่างไร ? 

 

          ประสบการณ์ตรง ทำ กิจกรรม 5 ส มาร่วม 30 ปี ตั้งแต่ รากหญ้า จนเป็นผู้บริหารและเป็นประธาน 5 ส. ผ่านเรียนรู้จากท่านอาจารย์หลายท่าน หลายสถาบัน ปัจจุบันเกษียณอายุการทำงาน  เคยเป็นประธาน 5 ส ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 6 ปี ..

 

      

 การอบรม     :    ผจก. หน.แผนก หน.งาน วิศวกร / คณะกรรมการ 5 ส ,จนท. และพนักงานทุกหน่วยงาน

 ระยะเวลาอบรม 2 วัน       ( 09.00 น - 16.00 น. )

 เอกสารในการอบรม เนื้อหาอัดแน่นด้วยข้อมูล มีตัวอย่าง ภาพประกอบ ง่ายต่อการนำไปใช้ ปรับปรุงแก้ไขตามสถานประกอบการ

 

สุดคุ้ม...รายระเอียดพร้อมภาพประกอบง่ายต่อการเข้าใจ นำไปเป็นไอเดียปรับให้เข้ากับอุตสาหกรรมของท่านได้ 

 

 

 

               

 

 

Workshop

      มุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรมนำความรู้ความเข้าใจ กิจกรรม 5 ส นำไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทตัวเอง  โดยนำภาพที่ไม่สอดคล้องกับ 5 ส.ในโรงงานของท่าน   โดยแบ่งกลุ่ม แล้วช่วยกันระดมสมองช่วยกัน ปรับปรุงแก้ไข โดยทำ 3 ส   ส. สะสาง  , ส.สะอาด และ ส.สะอาด  แล้วนำมา PRESENT หน้าห้อง เพื่อให้คนอื่นได้ทราบการแก้ไขปรับปรุง  จะได้เป็นไอเดียและตัวอย่างในการปรับปรุง   พร้อมทั้ง ผมได้แนะนำเพิ่มเติมสิ่งที่ต้องทำเข้าไปด้วยจากประสบการณ์ด้านโรงงานร่วม 3o ปี และจากการที่ไปพบเห็นตามบริษัทมากกว่า 30 โรงงาน จึงมั่นใจได้ว่า การอบรม 5 ส ในแต่ละครั้งได้ประโยชน์แน่นอนครับ  เพียง…  เปลี่ยนวิธีทำงาน  ปรับทัศนคติ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีน่าอยู่ น่าทำงาน………เพิ่มคุณค่าชีวิติพนักงานแน่นอน  ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุน… รับรองเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอน …

 

 

 

ปัญหาเกิดขึ้นมา ..... แต่ไม่เห็นมีใคร ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง

ทุกวันนี้ เราเต็มไปด้วยคนที่คอยเตือนกัน คนที่คอยเป็นห่วง เป็นใยกัน

คนที่คอยตำหนิกัน แต่เราขาดแต่คนเดียว

คนที่ลุกขึ้นมาทำ บางที การทำนอกเหนือหน้าที่ ก็อาจเป็นหน้าที่ของเราทุกคน

หนึ่งในคลิปที่ดีสื่อให้เห็น การพูดกับการกระทำ  ไว้อบรม 5 ส.

Visitors: 524,460