หัวข้อรายงานการประชุม คปอ

หัวข้อรายงานการประชุม คปอ

แบ่งเป็น 5 วาระ ประกอบด้วย

        วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ในที่ประชุมรับทราบ

        วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

        วาระที่ 3 เรื่องการติดตามผลการดำเนินในการประชุมครั้งที่ผ่านมา

        วาระที่ 4 เรื่องที่พิจารณา

        วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ประมาณนี้ครับ

Visitors: 572,246