การขับขี่ปลอดภัย (Defensive Driving) สำหรับพนักงานขับรถบรรทุกรถ

หลักสูตร การขับขี่ปลอดภัย (Defensive Driving)   สำหรับรถบรรทุก

หลักและเหตุผล

ปัจจุบันสภาพปัญหาจราจรนับวันที่จะเพิ่มมากขึ้นที่สําคัญจากสถิติการเกิดอุบัติภัยทางจราจรที่ผ่านมา มีอุบัติภัย เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายจราจร ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นผู้ขับขี่โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ หรือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ บนท้องถนน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความรู้ และความเข้าใจอย่างถูกต้องในการขับขี่ ตลอดจนการสร้างอุปนิสัยให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎจราจรและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดปัญหาได้ในระดับหนึ่ง และเป็นการสร้ างเพิ่มภาพลักษณ์ให้องค์ ผู้ที่ขับขี่รถถือว่าเป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี หากมีการพัฒนา ทักษะด้านการบริการที่เป็นเลิศ ทักษะมารยาทการบริการควบคู่กันกับทักษะด้านการขับขี่ปลอดภัย จะทําให้องค์กรและตัวผู้ ขับขี่ได้ทั้งความปลอดภัยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรในครั้งเดียวกันด้วย

วัตถุประสงค์

     1. สร้างทัศนคติของผู้ขับรถเสียใหม่ในการขับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ว่าอุบัติเหตุน้อยสามารถป้องกันได้ อุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือเคราะห์กรรมและพัฒนาให้เป็นพนักงานขับรถแบบมืออาชีพ

     2. เพื่อสอนให้ผู้ขับรถรู้จักหลัก และเทคนิคการขับรถประเภทต่างๆ เพื่อขับรถอย่างปลอดภัย§

     3. สอนให้พนักงานขับรถรู้จักหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ โดยไม่ไปชนเขา ไม่ให้เขามาชนเราและไม่ทําให้เขาชนกัน §

     4. เพื่อนําความรู้ไปใช้ในการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน §

     5. เพื่อยกระดับฐานะอาชีพพนักงานขับรถให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป §

     6. เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่และเทคนิคการบริการที่ประทับใจ§

หัวข้อการบรรยาย

      1. ทำไมต้องมีความปลอดภัย
      2. ความหมายของศัพท์ที่ควรรู้
      3. กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย KYT และ JSA
      4. พฤติกรรม ปรัชญา แนวคิดและทัศนคติในการขับรถปลอดภัย
      5. การเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานขับรถ
      6. การเตรียมพร้อมของรถ BE WAGON
      7. การขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
      8. การประเมิน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ไม่ปกติและฉุกเฉิน
      9. การบริหารจัดการความเหนื่อยล้า
      10. การรับมือคำร้องเรียนของลูกค้า
      11. 9 ขั้นตอน แก้ปัญหาเมื่อถูกลูกค้า COMPLAN

      12. Workshop 3 ช่วง +เกมส์สันทนาการการทำงานเป็นทีม

 

รูปแบบการอบรม :  บรรยาย 70  % Workshop 30  %

ผู้เข้าอบรม   :  พนักงานทั่วไป

ระยะเวลาอบรม:   6 ชั่วโมง 

วิทยากร   :  อ.วินัย  ดวงใจ

ขอนำภาพการบรรยากาศการในการอบรมมให้ชมกันครับ

Visitors: 572,248